Styrelsen omvald

Vid den ordinarie föreningsstämman den 21 april 2008 omvaldes styrelsesuppleanterna Laszlo Godina och Katalin Wagner. Styrelseledamöterna Johan Wessman, Sophie Danell, Björn Olsson, Måns Herner och Mikael Pankko valdes på två år vid 2007 års föreningsstämma.

KMPG omvaldes som extern revisor och Barbro Rydenius omvaldes som intern revisor. Janet Nordqvist nyvaldes som intern revisorssuppleant.

Pierre Nordqvist omvaldes som ledamot i valberedningen medan Barbro Rydenius – som avböjt omval – ersattes av Göran Blom som nyvaldes till valberedningen.

Föreningesstämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2007 års verksamhet.