Kallelse till extra föreningsstämma

Medlemmarna i Brf Bjäre i Malmö kallas härmed till extra föreningsstämma.

Dag tisdagen den 22 mars 2011
Tid 18.00
Plats Tuppen, Tessins väg 10

Efter mötets avslutande bjuder föreningen på smörgåstårta. Vill du vara säker på att få en bit, anmäl att du tänker delta via e-post eller brev/lapp till föreningens sekreterare Martin Karlsson, kontaktformulär / Ö. Kristinelundsv. 27 B, senast den 17 mars kl 20.00. Ange lägenhetsnummer och antal personer som kommer.

Dagordning:

1.       Öppnande

2.      Godkännande av dagordningen

3.      Val av stämmoordförande

4.      Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare

5.      Val av två justeringsmän tillika rösträknare

6.      Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

7.      Fastställande av röstlängd

8.      Beslut om gruppanslutning till Tele2 gällande bredband (bilaga 1)

9.      Beslut om förändring av stadgar, § 4 (bilaga 2, avsnitt 2.1)

10.   Beslut om förändring av stadgar, § 5 (bilaga 2, avsnitt 2.2)

11.    Beslut om förändring av stadgar, § 1 (bilaga 2, avsnitt 2.3)

12.   Beslut om tillägg till stadgar (bilaga 2, avsnitt 2.4)

13.   Avslutande