Kallelse ordinarie föreningsstämma

Medlemmarna i Brf Bjäre i Malmö kallas härmed till ordinarie föreningsstämma.

Dag tisdagen den 10 maj 2011
Tid 19.00
Plats Tuppen, Tessins väg 10

Dagordning:

  1. Öppnande
  2. Godkännande av dagordningen
  3. Val av stämmoordförande
  4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
  5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
  6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
  7. Fastställande av röstlängd
  8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
  9. Föredragning av revisorns berättelse
  10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
  11. Beslut om resultatdisposition
  12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
  13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår
  14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
  15. Val av revisorer och revisorssuppleanter
  16. Val av valberedning
  17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende
  18. Beslut om förändring av stadgar, § 4
  19. Beslut om förändring av stadgar, § 5
  20. Beslut om förändring av stadgar, § 1
  21. Beslut om tillägg till stadgar
  22. Avslutande

Vid föreningsstämma har varje medlem en röst. Om flera medlemmar innehar bostadsrätt gemensamt har de dock tillsammans endast en röst. Rösträtt har endast den medlem som fullgjort sina åtaganden mot föreningen enligt dessa stadgar eller enligt lag. Fysisk person får utöva sin rösträtt via ombud. Endast medlemmens äkta make, med medlemmen varaktigt boende sammanboende, annan närstående eller annan medlem får vara ombud. Ombud får bara företräda en medlem. Ombud skall förete skriftligt dagtecknad fullmakt. Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet.