Fortsatt stabil ekonomi

Bokslutet för 2009 slutade med en väntad förlust på 239 653 kronor. Anledningen till förlusten är att vissa delar av renoveringen slutfördes 2009 istället för 2008 som vi hade budgeterat. Därför slutade 2008 med en oväntad stor vinst på 431 819 kronor. Den samlade vinsten för de båda åren blev 192 166 kronor.

När renoveringen av huset slutfördes blev kostnaden något dyrare samtidigt som vi drabbats av några fuktskador i huset. Vi har bett Cymko göra en bedömning av föreningens långtidsbudget som i höstas pekade mot att vi kan ha oförändrade månadsavgifter under 2010 – 2012 under de förutsättningar som styrelsen tidigare redovisat. Cymkos bedömning är att denna budget fortfarande håller. Däremot har de ekonomiska marginalerna minskat genom fuktskador, ökade energipriseroch tal om räntehöjningar. Därför har styrelsen valt att begränsa satsningen på nya uteplatser på gården för att skapa en ekonomisk reserv.