Föreningsstämma 14 april

Vi kallar till ordinare föreningsstämma tisdagen den 14 april kl 19.00 i restaurang Tuppen, Tessins väg 10.

Dagordning

 1. Stämmans öppnande.
 2. Godkännande av dagordningen.
 3. Val av stämmoordförande.
 4. Val av protokollförare.
 5. Val av två justeringsmän och tillika rösträknare.
 6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordningutlyst.
 7. Fastställande av röstlängd.
 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning.
 9. Föredragning av revisorns berättelse.
 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning.
 11. Beslut om resultatdisposition.
 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.
 13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår.
 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter.
 15. Val av revisor och revisorssuppleant.
 16. Val av valberedning.
 17. Styrelsen informerar om de avslutande renoveringsarbetena.
 18. Övriga frågor.
 19. Stämmans avslutande.